Komende 10 jaar worden 150 scholen in Rotterdam vervangen en/of verduurzaamd

De komende 10 jaar geeft de gemeente Rotterdam € 0,5 miljard uit om 150 schoolgebouwen in de havenstad te vervangen en te verduurzamen. Dit vertelde wethouder Hugo de Jonge tijdens de jaarlijkse kennisdag van kenniscentrum Ruimte-OK ‘Grip op kwaliteit’.

(Bron: Duurzaam Gebouwd).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Half miljard euro om 150 scholen te vervangen en te verduurzamen

10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 basisscholen in 1 keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie blijkt: een succesvolle aanpak, voor herhaling vatbaar.

(Bron: Duurzaam Gebouwd).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de drie organisaties gezamenlijk bij demissionair staatssecretaris Dekker hebben ingediend. Hierin staat beschreven hoe renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden geregeld. Ook heeft de commissie geadviseerd om de bij gemeenten vrijvallende huisvestingslasten voor de huisvesting beschikbaar te houden. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs moet worden versoepeld.

Zie volgende link naar de website van de Green Deal Scholen:
Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt

De Algemene rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland, dat hebben zij onderzocht door de meningen van gebruikers te inventariseren. Ook zijn zij nagegaan aan welke eisen schoolgebouwen moeten voldoen en of ze daar ook aan voldoen. Ze hebben onderzocht of alle partijen die een rol hebben in de zorg voor goede onderwijshuisvesting – gemeenten, schoolsturen en rijksoverheid – die rol ook goed (kunnen) vervullen, en wat daarin beter zou kunnen, zodat eventueel achterblijvende prestaties op het gebied van onderwijshuisvesting misschien zouden kunnen verbeteren.

Zie volgende link voor een overzicht van de meningen van de gebruikers.
‘Meningen van de gebruikers’

Het rapport is op 4 februari 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zie volgende link naar het betreffende document.
‘Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’

Reacties op het rapport.

Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

Vernieuwing van basis- en middelbare scholen staat zwaar onder druk nu bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizenden scholen zijn aan vervanging toe, maar krijgen geen of niet genoeg geld. ,,Veel gebouwen zijn zo lek als een mandje.’

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Sander Dekker) heeft via een brief gereageerd op dit artikel.

Zie volgende link naar deze brief.
De reactie van de staatsecretaris van OCW op het artikel

Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Het moet voor zowel gemeenten als schoolbesturen duidelijker zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door ambities voor een gezond binnenklimaat hebben en een duurzame exploitatie in eisen terug te zien door middel van wet- en regelgeving.

(Bron: Duurzaam Gebouwd).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Frisse Scholen Toets

Frisse_Scholen_Toets ref

Het opstellen van een Programma van Eisen Frisse Scholen voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. De opdrachtgever en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt aan welke eisen hun voorstellen dienen te voldoen. Het stellen van eisen biedt echter nog geen garantie voor een goed eindresultaat. Tijdens het ontwerp- en bouwproces zal gecontroleerd moet worden of de overeengekomen prestaties inderdaad zijn geleverd. Herstel achteraf is altijd duur, complex, tijdrovend en niet eens altijd mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze sluit aan op het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015. De Frisse Scholen Toets bestaat uit:
• een handleiding voor adviseurs
• een scorekaart (nieuwbouw en bestaande bouw)

(bron: RVO)

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen

Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen - ref

De publicatie ‘Verduurzamingsmaatregelen’ bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en beheer, en maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar.
De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

  • gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
  • quick wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
  • verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP)
  • verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer.

(bron: RVO)